5Chili

ŠTIPĽAVÁ TÉMA:
účtovníctvo, dane, mzdy, personalistika - s pomocou DIGITAL EKONOMIK, s.r.o. to strávi každý podnikateľ.


Účtovníctvo je neoddeliteľnou súčasťou podnikania. Každý podnikateľský subjekt je povinný viesť účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. Podnikateľská činnosť zahŕňa množstvo administratívnej činnosti, ako je vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, personalistika, odvody daní, výkazníctvo, štatistiky - všetko činnosti, ktoré vyžadujú odbornosť na vysokej úrovni a neustále vzdelávanie v dôsledku často sa meniacej legislatívy.

Zamestnávanie internej účtovníčky v malom a strednom podniku súvisí so zvyšovaním nákladov na zabezpečenie kancelárie, výpočtovej techniky, vzdelávania zamestnanca v rámci školení, nákladov na energie a neposlednom rade nákladov na administratívneho zamestnanca.

Využitím služieb externého spracovania účtovníctva a miezd dokáže podnikateľský subjekt ušetriť až 40% z nákladov, ktoré by podnikateľ musel vynaložiť na zabezpečenie nárokov vyplývajúcich z interného zamestnávania účtovníka.

Spoločnosť DIGITAL EKONOMIK, s.r.o. zabezpečuje všetky administratívne činnosti na profesionálnej úrovni - vedenie podvojného účtovníctva, resp. jednoduchého účtovníctva, spracovanie daní, personálne činnosti, spracovanie miezd a všetky ostatné administratívne činnosti, ktoré je potrebné vykonávať v rámci platnej legislatívy.

Adresa:

Kancelária: Strečnianska 15, Bratislava

Kontakt:

kontaktná osoba: Ing.Zuzana Mesárošová - znalec v odvetviach Účtovníctvo a daňovníctvo, Personalistika
tel.: 02/3810 4812
e-mail: info@digitalekonomik.sk
www: digitalekonomik.sk

Valid